List of lectures for the course "Social psychology of well-being"

Se afișează 19 elemente
NumberLanguageAuthor/sTitleLink to PDF
Sortați 
 
Sortați 
 
Sortați 
 
Sortați 
 
Sortați 
 
NumberLanguageAuthor/sTitleLink to PDF
Turkish Pervin NEDİM BAL, Aynur GÜLCAN GENÇ YETİŞKİNLERDE İYİMSERLİĞİN MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ https://dergipark.org.tr/download/article-file/17656 
10 Polish Bogdan Wojciszke, Marta Cieslak Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2014_3/Wojciszke_Cieslak_3_2014.pdf 
11 Polish Anna Maria Zawadzka, Justyna Zalewska Czy pokora może dawać szczęście? Związki pokory z aspiracjami i zadowoleniem z życia http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/download/3115/3221 
12 Polish Jan Chodkiewicz, Agata Wilska Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej http://ain.ipin.edu.pl/archiwum/2008/2/t21n2_2.pdf 
13 Polish Małgorzata Sobol, Piotr Oleś Orientacja temporalna carpe diem a poczucie satysfakcji z życia http://www.kul.pl/files/714/media/3.45.2002.art.4.pdf..pdf 
14 Polish NinaOgińska-Bulik Prężność psychiczna a zadowolenie z życia osób uzależnionych od alkoholu https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0867436114700239?token=604E1F39B8D3BE28F9AC805B036574519F2D2F5F2958F8E47421C1DD5B0ADA740D00D690688E19A45871E586C139404B 
15 Polish Anna Zalewska System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu pracy https://www.kul.pl/files/714/media/2.45.2002.art.2.pdf..pdf 
16 Polish Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia http://www.pracamedycyna.pl/wp-content/uploads/2012/01/satysfakcja-zawodowa-z-pracy-lekarza.pdf 
17 Makedonian Daniela Dimitrova-Radojichikj, Natasa Chichevska-Jovanova QUALITY OF LIFE OF THE PERSONS WITH AND WITHOUT DISABILITIES http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/godz/article/download/1162/1141 
18 Spanish Melchor Gutiérrez Sanmartín, Tito-Olavo Gonçalves Activos para el desarrollo, ajuste escolar y bienestar subjetivo de los adolescentes https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4420912.pdf 
19 Spanish Juan Luis San Martín, Enrique Barra Autoestima, Apoyo Social y Satisfacción Vital en Adolescentes https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v31n3/art03.pdf 
Turkish H. Besim AKIN, Elif ŞENTÜRK BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN ORDİNAL LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ https://dergipark.org.tr/download/article-file/165694 
Turkish Zeynep ÇİRKİN , Türkmen GÖKSEL MUTLULUK VE GELİR https://dergipark.org.tr/download/article-file/160182 
Turkish Zeynep CİHANGİR ÇANKAYA, Betül MEYDAN ERGENLİK DÖNEMİNDE MUTLULUK VE UMUT https://dergipark.org.tr/download/article-file/400415 
Turkish Sare TERZİ Öğretmenlerin İş Doyumları İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi https://dergipark.org.tr/download/article-file/436734 
Turkish Latif ÖZTÜRK, İsa Gürkan MERAL, Suat Serhat YILMAZ Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği https://dergipark.org.tr/download/article-file/316231 
Turkish Fatma SAPMAZ, Tayfun DOĞAN İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi https://dergipark.org.tr/download/article-file/160817 
Polish Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz Emocje pozytywne o genezie reß eksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szcz!"cia http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_3/Jasielska_Jarymowicz_PS_3_2013.pdf 
Polish Aneta Przepiórka, Małgorzata Szcześniak, Teresita Verhelst, Elisabetta Straffi System warto ci a ró ne drogi do szcz cia. Porównawcze badanie kolumbijsko-polskie http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2014_3/Przepiorka_Szczesniak_3_2014.pdf 
Se afișează 19 elemente
Comments